கோவிட் பாசிட்டிவ் நோயாளிகளுக்கு மதுரையில் மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை அறிமுகம் செய்யும் ஹோம் கேர் சேவை திட்டங்கள்

அறிகுறிகள் இல்லாத அல்லது லேசான அறிகுறிகள் உள்ள கோவிட் பாசிட்டிவ் நோயாளிகளுக்கு மதுரையில் மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை அறிமுகம் செய்யும் ஹோம் கேர் சேவை திட்டங்கள் ●

Read more